Rapport Föreningslyftet 2016!

2013 började Göteborgs Fotbollförbund med ett systematiskt arbete för att förbättra förutsättningarna för Göteborgsområdets idrottsföreningar.

Efter tre år av pilotprojekt med fler och fler deltagande föreningar och idrotter har en gemensam arbetsmodell tagit form som gör det möjligt för föreningar och stödorganisationer att gemensam arbeta med att anpassa idrottsföreningarnas verksamhet i det föränderliga samhälle vi idag lever i.

Bifogat finner ni rapporten från Föreningslyftet 2016 som redogör för det sista årets pilotprojekt.

Sammanfattning

  • Föreningslyftet 2016, som är det sista av tre planerade pilotprojekt, är en lyckad fortsättning på ett långt föreningsutvecklingsarbete som föreningslivet i Göteborg står inför.
  • För satsade 2.126.250 kr miljoner kronor har 46 st idrottsföreningar kunnat delta och vi kan konstatera att det 3:e pilotprojektet i stor utsträckning visar på att genom ett strukturerat och målmedvetet arbete så kan verksamheten i våra idrottsföreningar utvecklas.
  • Flertalet av de deltagande föreningarna har utvecklats och tydligast framsteg visar de klubbar som hittat "rätt" Föreningsutvecklare och som getts störst resurser/tid att dagtid jobba med att utveckla föreningens verksamhet.
  • Projektets ökade storlek och blandning av flera idrotter, tillsammans med kommunernas minskade eller uteblivna finansiering har minskat projektets effektivitet på kort sikt men samtidigt inspirerat till att utveckla en arbetsmodell som kan göra det möjligt för idrottens stödorganisationer och föreningarna att samverka, skapa samsyn och gemensamt möta framtidens utmaningar.
  • Genom den gemensamma mötesplatsen (träffar dagtid) fås en central styrning samt en gemensam uppfattning om hur vi vill att verksamheten i våra föreningar skall bedrivas. Projektet är en direkt orsak till att flera lokala nätverk kommit igång.
  • Projektet och dess gemensamma mötesplats har skapat en tydlig vi-känsla bland deltagande föreningar som är viktig.
  • Projektet har också producerat 7 stycken manualer inom områden Börja Rätt, Behålla Rätt, Skolsamverkan, Integration, Jämställdhet, Rekrytering och Finansiering. Dessa innehåller beskrivningar, tips och rekommendation för hur föreningar kan hantera sin verksamhet inom dessa mycket aktuella och prioriterade områden.

2017 försätter Föreningslyftet, dock i en lite modifierad form och med SISU Idrottsutbildarna som huvudman, med det tydliga syftet att få med alla idrotter, föreningar och stödorganisationer att delta i arbetet för ett starkt föreningsliv i Göteborg.