Kallelse till Göteborgs Fotbollförbunds Årsmöte

Göteborgs Fotbollförbund har nöjet att inbjuda er till vårt Årsmöte som äger rum onsdagen den 26 februari 2020 kl 19:00 på Ullevi Lounge.

Styrelsen har beslutat att skärpa upp hanteringen av reglerna kring Årsmötet.
Nedan sedan ser du den kompletta texten i våra stadgar. I sista stycket står det att föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. Vi vill att ni har dessa med er ifyllda och signerade när ni kommer till Årsmötet. Det innebär att det inte är okej att skriva en fullmakt till sig själv vid inträdet till möteslokalen.

Föredragningslistor och motioner

Föredragningslista, motioner mm bifogas i Årsberättelsen som stadgeenligt utskickas via mail till er minst 14 dagar före mötet.

Rösträtt, röstlängd, motioner och tidpunkt för mötet

I förbundets stadgar 1 § till 4 § sägs:

2 KAP. ÅRSMÖTE

1 § Ombud vid årsmöte, beslutsmässighet

Årsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och som har sin hemort/säte inom GFF:s verksamhetsområde. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av GFF-styrelsen.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

2 § Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot i styrelsen och GFF:s revisorer samt motionär i fråga om egen motion. Yttranderätt tillkommer även hedersordförande, hedersledamöter samt SvFF:s, Riksidrottsförbundets (RF) och DF:s representanter.

3 § Rösträtt

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot GFF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts GFF.

Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:

2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst

4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster

Om förening deltar i årsmötet med två ombud och har endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

4 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse m.m.

Årsmötet äger rum årligen senast två veckor före SvFF:s årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen genom publicering på GFF:s hemsida, i SvFF:s officiella kungörelseorgan samt genom brev eller elektronisk post till föreningarna senast tre veckor före mötet.

Dagordning för mötet jämte verksamhetsberättelse och årsbokslut/årsredovisning (för den senare inkl. förvaltningsberättelse) för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelsen, budget samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret, styrelsens förslag och inkomna motioner översänds till föreningarna senast två veckor före mötet.

Deltagande vid årsmöte får, efter godkännande av SvFF, ske genom ljud- och bildöverföring. SvFF får utfärda villkor för sådant godkännande.

Fullmakt

Med vänlig hälsning
GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND
Styrelsen
Telefon vx: 031-761 07 00
webmaster@gbgfotboll.se