Kallelse till Göteborgs Fotbollförbunds Årsmöte

Som tidigare meddelats har mötet flyttats p.g.a. den rådande pandemin – nedan datum gäller antingen det blir ett fysiskt eller digitalt möte.

Göteborgs Fotbollförbund har nöjet att inbjuda till vårt Årsmöte tisdag 13 april 2021 kl. 19:00 på Ullevi Lounge.

Nedan i texten finns våra stadgar. I sista stycket står det att föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. Vi vill att ni har dessa med er ifyllda och signerade när ni kommer till Årsmötet.

Föredragningslistor och motioner

Föredragningslista, motioner mm bifogas i Årsberättelsen som sedan några dagar finns publicerad på vår hemsida.

Rösträtt, röstlängd, motioner och tidpunkt för mötet

I förbundets stadgar 1 § till 4 § sägs:

2 KAP. ÅRSMÖTE

1 § Ombud vid årsmöte, beslutsmässighet

Årsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och som har sin hemort/säte inom GFF:s verksamhetsområde. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av GFF-styrelsen.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

2 § Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot i styrelsen och GFF:s revisorer samt motionär i fråga om egen motion. Yttranderätt tillkommer även hedersordförande, hedersledamöter samt SvFF:s, Riksidrottsförbundets (RF) och DF:s representanter.

3 § Rösträtt

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot GFF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts GFF.

Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:

2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst

4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster

Om förening deltar i årsmötet med två ombud och har endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

4 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse m.m.

Dagordning för mötet jämte verksamhetsberättelse och årsbokslut/årsredovisning (för den senare inkl. förvaltningsberättelse) för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelsen, budget samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret, styrelsens förslag och inkomna motioner finns i årsberättelsen som är publicerad på vår hemsida.

Deltagande vid årsmöte får, efter godkännande av SvFF, ske genom ljud- och bildöverföring. SvFF får utfärda villkor för sådant godkännande.

Fullmakt 2020

Med vänlig hälsning
GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND
Styrelsen
Telefon vx: 031-761 07 00
webmaster@gbgfotboll.se