Dags att söka idrottslyftspengar för 2018

Idrottslyftet år 11 för verksamhet under 2018.

Här följer information om Idrottslyftet 2018.

Ansökningstiden sträcker sig i år från den 25 januari - 16 februari 2018.

Idrottslyftsmedel som söks via Göteborgs Fotbollförbund

Vi har likt tidigare år några "paketerbjudanden" med sista ansökningsdag 16/2 2018.

Paket 1: Ett fortsatt deltagande i vårt stora projekt Spelarlyftet för elfte året
(Föreningen söker efter storlek)

5.000 kr (1-2 ungdomslag 12-19 år)
Fri tillgång till S2S-verktyget.
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops.
Deltagande på ledar- och spelarutbildning - LSU (fd talangträningar) och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år.

7.500 kr (3-6 ungdomslag 12-19 år)
Fri tillgång till S2S-verktyget.
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops.
Deltagande på ledar- och spelarutbildning - LSU (fd talangträningar) och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år.

10.000 kr (7 eller fler ungdomslag 12-19 år)
Fri tillgång till S2S-verktyget.
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops.
Deltagande på ledar- och spelarutbildning - LSU (fd talangträningar) och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år.

Medlen enligt ovan används av föreningen för att stärka verksamheten för ungdomar och ledare i föreningen. Föreningen kommer i år inte att faktureras för de gemensamma aktiviteterna (OBS nytt!) utan finansieringen av dessa sker centralt.

Paket 2A: Föreningsutvecklingspaketet - Utbildning av en föreningshandledare 4.000 kr
För att kunna medverka i fortsatt arbete med vårt föreningsutvecklingsprojekt fordras att föreningen har en utbildad föreningsutvecklare. Denna utbildning går parallellt med vårt utbildningsläger i Skara den 16-19 augusti och ger behörighet att hålla Tränarutbildning C i egen förening samt ansvar för spelar- och ledarutbildningen i föreningsmiljön. Föreningen faktureras kurskostnaden i efterhand. Stora föreningar kan anmäla ytterligare någon till denna utbildning även om man har utbildat en redan. Detta paket betalas ut efter genomförd utbildning.

Paket 2B: Föreningslyftet 2018 – 20.000 kr
Separat information och hur man söker finns nu på hemsidan. Notera att man söker detta paket både via IdrottOnline och hemsidan och att sista dag för ansökan är den 15 februari.

Paket 2C: Rekrytering och utbildning av ledare för de yngsta – 4.000 kr
Föreningen kan söka 4.000 kr för att under året genomföra två interna workshops – en 3-mannaworkshop och en 5-mannaworkshop. Antingen genomförs workshopsen av föreningens egen utbildade handledare (se ovan), eller så kontaktar man en av de centralt utbildade för hjälp. Detta paket betalas ut efter genomförda aktiviteter.

Paket 3: Spelformspaketet 4.000 kr - OBS söks ej i IdrottOnline
För att stödja de nya spelformernas införande samt för att stimulera till fortsatt fotbollsspelande längre upp i ålder finns möjlighet för alla föreningar med verksamhet i åldersspannet 7-25 år att söka ett spelformspaket som innehåller 50 plattor och två hopfällbara 3 mot 3-mål. Materialet finns att hämta på GFF:s kansli i månadsskiftet mars-april.
Paketet söks via mail till anette.wigerud@gbgfotboll.se senast 16 februari.

Paket 4: Motionsfotboll 1.400 kr
Från 2018 kommer vi att erbjuda föreningarna möjlighet att delta i en enklare variant av föreningsfotboll i syfte att få fler att stanna kvar i föreningen. Kostnaden för deltagande är totalt 2.600 kr vilket inkluderar en lagförsäkringsavgift på 1.500 kr. Föreningar som startar denna verksamhet kommer att erbjudas en subvention på anmälningsavgiften med 1.400 kr. Mer om motionsfotboll kommer att presenteras på vår hemsida och vid GFF:s ordinarie årsmöte.

Paket 5: Egna föreningsprojekt - sista ansökningstid för dessa är 16 februari 2018
Resterande pengar i Idrottslyftet år 11 kan sökas av föreningarna på sedvanligt sätt. Maximalt beviljat Idrottslyft till dessa projekt är 25.000 kr/förening. I denna summa ingår inte paketerbjudanden.
Idrottslyftets målgrupp är 7-26 år med mer fokus kring tonåringar. Dock tycker vi att det är viktigt att inte glömma de "något äldre". Även projekt med syfte att utbilda unga ledare samt särskild stimulans för flickfotbollen har hög prioritet i denna sökpott.

Den praktiska hanteringen av inkomna ansökningar
Den 16 februari är sista ansökningsdag för paketerbjudanden och för egna projekt. Ansökan öppnar den 25 januari.

Frågor om Idrottslyftet år 11 besvaras av Ulf Carlsson på Göteborgs Fotbollförbund, tel. 031-7610703.
Behöver Ni praktisk hjälp med ansökningarna kontakta Anette Wigerud på vårt kansli, tel. 031-7610711

Idrottslyftsmedel som söks via Västra Götalands Idrottsförbund

Syftet med Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimulera till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Idrottslyftet ska ha en stark koppling till strategiarbetet och utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

Vad kan medel beviljas till?

Strategi 2025:

Alla våra föreningsprocesser ska innehålla ett arbete kring strategi 2025. Under detta område kommer vi även att kunna stötta satsningar kring de fem utvecklingsresorna:

  • En ny syn på träning och tävling
  • Inkluderande idrott för alla
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Den moderna föreningen engagerar
  • Ett stärkt ledarksap (ej SF:s egna utbildningar)

Vi ger stöd till exempelvis följande kostnader - processer, föreläsningar, studie/utbildningsmedel, lokalhyra mm.
Vi ska även öka kunskapen om anvisningarna för barn- och ungdomsidrott under detta område.
2014 tog riksidrottsstyrelsen beslut gällande anvisningarna. Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Ex. på skrivning som finns i anvisningarna: "I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdoms- och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott."

Utbildningar:

Vi kan ge stöd till utbildningar ex Plattformen, GTU och åldersanpassad fysisk träning. Vi kan inte ta kostnader för SF:s egna utbildningar.

Nya former av föreningsaktiviteter:

Om någon förening hittar på en ny verksamhet ex där utövaren tävlar mot sig själva eller inte tävlar alls, fria träningstider, flexibla träningsgrupper, så är vi gärna med och stöttar detta.

Viktig information om samtliga Idrottslyft

Från 2017 sker ansökningarna för alla Idrottslyft i IdrottOnline av er idrottskonsulent.

Har du frågor eller idéer om hur din förening kan utvecklas med hjälp av Idrottslyftet är du välkommen att höra av dig till föreningens idrottskonsulent.

Välkomna med era ansökningar.

Göteborgs Fotbollförbund