Dags att söka idrottslyftspengar för 2020

Efter 12 år går det som vi lärt känna som Idrottslyftet (f.d. Handslaget) i graven, men uppstår igen 2020 fast då i ny form och under nytt namn.

Bakgrunden är att Riksidrottsförbundet (RF) sett över sina bidragssystem med målsättningen att göra det enklare, rättvisare och med mindre administration. Det stöd som svensk fotboll får kallar vi RF-stöd. Av det så går en hel del vidare till Göteborgsfotbollen i form av bl.a. två olika potter:

  • Verksamhetsstöd: Medel till Göteborgs Fotbollförbund för utvecklingsinsatser och avgiftsfria utbildningsaktiviteter för föreningarna.
  • Projektstöd IF: Medel direkt till föreningarna. Föreningarna söker olika paket i Idrott Online och får dessa beviljade av Göteborgs Fotbollförbund.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet behöver inte sökas utan där gör föreningen anmälan direkt till nedanstående aktiviteter. Notera att alla dessa aktiviteter erbjuds utan någon kostnad.

Spelarlyftet

Vår stora satsning på spelar- och Ledarutbildning, som funnits med sedan Idrottslyftet startade, fortsätter med följande innehåll:

  • Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops. Aktuella utbildningar hittar du här!
  • Deltagande på ledar- och spelarutbildning – LSU (fd talangträningar) 12-16 år och i zonlagsturneringen 14-16 år för föreningens ledare och spelare. Hela GFFs spelarutbildning hittar du här!
  • Fri tillgång till Spelarutbildningsmatrisen och S2S-verktyget.

Föreningsutvecklarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar alla föreningar att ha en anställd föreningsutvecklare (FU). FU's överordnade uppgift är att tillsammans med andra FU utveckla sin förening och skapa goda förutsättningar för sina ideella ledare att utföra sina uppdrag med önskad kvalité.

Föreningsutvecklarutbildning går parallellt med vårt utbildningsläger i Skara den 13-16 augusti och ger behörighet att hålla Tränarutbildning C i egen förening samt grundläggande kunskaper in spelarutbildning, föreningsutveckling och Göteborgsfotbollen värdegrund och normer.

Anmälan

9 mot 9 mål, och sarger

I kölvattnet av de nya nationella spelformerna för barn- och ungdomar jobbar vi med att utrusta våra fotbollsplaner med t.ex. 9 mot 9 och sarger för 3 mot 3 och 5 mot 5 spel. I grund och botten är det planägarens ansvar att planen är rätt utrustad men Göteborgs Fotbollförbund hjälper till med olika insatser såsom subventionerade inköp samt utlåning av från gemensamma förråd.

Projektstöd IF

Projektstöd IF ansöks i Idrott Online och beviljas av Göteborgs Fotbollsförbund.

Vi har likt tidigare år några "paketerbjudanden" med sista ansökningsdag 15/3 2020.

Paket 1: Föreningslyftet – 20.000 kr

Deltagande i Föreningslyftet som numera är vårt ordinarie arbetssätt där vi tillsammans med andra föreningars FU, andra idrotter såsom Innebandy och Ishockey, RF/SISU Västra Götaland och kommunerna utvecklar föreningslivet i Göteborg.

Föreningen deltar med sin Föreningsutvecklare i de gemensamma, SDF-specifika och lokala nätverksträffarna.

Paket 2: Rekrytering och utbildning av ledare för de yngsta – 4.000 kr

Föreningen kan söka 4.000 kr för att under året genomföra interna workshops – 3 mot 3 och 5 mot 5. Antingen genomförs workshopsen av föreningens egen utbildare eller så kontaktar man en av de centralt utbildare för hjälp. Godkända utbildare återfinns här. Ersättningen betalas ut efter genomförda aktiviteter och inlämnad deltagarlista.

Paket 3: Fotboll Fitness - 2.500:-

Föreningen kan söka 2.500 kr för att starta upp eller upprätthålla verksamhet av Fotboll Fitness karaktär. Mer information om Fotboll Fitness finns på https://www.svenskfotboll.se/svff/fotboll-fitness/.

Paket 4: Egna föreningsprojekt - Unga ledare eller jämställdhet – max 10.000 kr

Resterande medel i Projektstöd IF är avsatta för paket 4. Här skall föreningen själv beskriva vilken satsning man vill göra inom områdena Unga ledare och/eller Jämställdhet. Maximalt beviljat belopp till dessa projekt är 10.000 kr/förening.

Frågor ang. RF-stöd till Göteborgs Fotbollförbund besvaras av:

Patrik Gustafson
patrik.gustafson@gbgfotboll.se
tel. 031-7610710.

Behöver Ni praktisk hjälp med ansökningarna kontakta:

Anette Wigerud
anette.wigerud@gbgfotboll.se
tel. 031-7610711

Välkomna med era ansökningar!

Göteborgs Fotbollförbund

Bidrag som söks via RF-SISU Västra Götaland

Det går också att söka RF-stöd hos RF-SISU Västra Götaland. Här kommer en förklaring om hur man gör det.

Syfte
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. RS har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras under 2020—2021 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. Stöd söks via din Idrottskonsulent på RF-SISU.

1) Fler ungdomar stannar kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten.

2) Idrottssvaga områden

Idrottsrörelsen har skilda förutsättningar, och olika grad av närvaro, i olika delar av landet. I idrottsrörelsens strategiska plan för år 2018–2021 beskrivs bland annat ett önskat läge år 2025 där alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige.

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar i idrottssvaga områden.

3) Utbildade barn och ungdomsledare i IF

Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.

Detta projektstöd ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Det finns också möjlighet för idrottsföreningar att genom Anläggningsstöd söka stöd till idrottsanläggningar. Kontaktperson för anläggningsstödet i Göteborgsområdet är helene.persson@rfsisu.se

För mer information om bidrag från RF/SISU Västra Götalands Idrottsförbunds:

Marcus Enoksson
Idrottskonsulent – Fotboll i Göteborg
marcus.enoksson@rfsisu.se
076-766 36 00